ANNO-F: FRÅGESPORT OM HISTORIA OCH ÅRTAL
 
Anno-F handlar om när i tiden en historisk företeelse inträffade.  Detta

kan vara i relativ närtid, men oftast med distans bakåt i tiden. Frågorna

är uppdelade i 4 avdelningar, med underliggande  ronder. Ronderna

är 10 frågor långa, förutom när det gäller  Årskort, där nummerären

är 13. För att få ett s.k. kanon-resultat, så krävs normalt alla 10 rätt.

Undantaget är även  denna gång Årskort, där du ska nå 70 av 91

möjliga poäng.
 
Anno-F är ett PC-program med versioner för Linux och  Windows. De

kan laddas ned från en annan sida på denna  webbplats, nämligen här.  
 
BESKRIVNING AV AVDELNINGARNA
 
SEKEL
Här ska du lista ut vilket århundrade som gäller. I en  berättande text,

så finns ett frågetecken, vilken ersatt den siffra som söks. Svars-

alternativen är 10 (0-9), men  man kan ofta använda uteslutnings-

metoden för att minska  ned möjliga svar. Till dags dato består

frågorna om städer och dess historia.
 
Längst ned syns en rad som visar vilken fråga som är aktiv,  
(gult frågetecken) samt om föregående fråga var rätt  besvarad

(grönt R).
 
ÅRSKORT
Denna avdelning skiljer sig genom att vi använder 13 spelkort  
(ess-kung). Det första har här bara värdet av 1. Vartefter vi  
tar oss genom kortserien stiger värdet på korten och därmed  
poängen. Eftersom ess endast betyder 1, så har kungen det  
högsta värdet (13). Du svarar på frågorna genom att trycka på  
tangent-bordets F1-F4.  
 
Frågorna i slutet av serien är inte nödvändigtsvis svårare,  men

har givetvis större betydelse. Du behöver 70 poäng (av 91  möjliga),

för ett kanon-resultat. Hur du ligger till, visas nedtill. Frågorna här

är blandade, och kan handla om vad som  helst.
 
MEMORIA
Här får du alla frågorna på en gång i en rad. Efter du  memorerat

dem, trycker du på tangent-bordets UPP-pil för att  starta ut-

frågningen. Vid varje fråga får du ett mer eller  mindre kryptiskt

ledord som hjälp. Svars-alternativen är här  4. I övrigt fungerar det

som i avdelningen Sekel. Frågorna är  av skiftande karraktär, alltså

inte uppdelade i ämnen.
 
ÄMNESVIS
Som namnet kanske antyder så är frågorna här uppdelade i ämnen.  
För nuvarande Antikt, Flyg, Foto, Motorcyklar och Vinteros.  De tio

svarsalternativen är försedda med olika årtal. Ett är rätt svar till

någon fråga i ronden. Oavsett om du svarar rätt  eller inte, så

försvinner dessa inte. Så det gäller att komma  ihåg vilka man

använt.  
 
Om du svarat rätt på föregående fråga kan du dock se i den  nedre

raden (precis som i Sekel och Memoria).  
 
Som tillägg till dessa avdelningar finns några kartor och en tillhörande

berättelse med historisk anknytning.

 

TILLBAKA