ANNOF:FRÅGESPORT (QUIZ) OM HISTORIA OCH ÅRTAL

 
Anno-F handlar om när i tiden en historisk företeelse inträffade.  Detta kan vara i relativ närtid, men oftast med distans bakåt i tiden. Frågorna är uppdelade i 5 avdelningar, med underliggande  ronder. Ronderna är 10 frågor långa, förutom när det gäller  Årskort, där nummerären är 13. För att få ett s.k. kanon-resultat, så krävs normalt alla 10 rätt. Undantaget är även  denna gång Årskort, där du ska nå 70 av 91 möjliga poäng.

 

Version 3 (december 2022) har fått en ny avdelning kallad Pyramid (se nedan). Anno-F är ett PC-program med versioner för Linux och  Windows. De kan laddas ned HÄR.

 

BESKRIVNING AV AVDELNINGARNA

 

PLATSER

 I en  berättande text, så finns ett frågetecken, vilken ersatt den siffra som söks. Svars-alternativen är 10 (0-9), men  man kan ofta använda uteslutnings-metoden för att minska ned möjliga svar. Till dags dato består frågorna om städer och dess historia.
 
Längst ned syns en rad som visar vilken fråga som är aktiv,  (gult frågetecken) samt om föregående fråga var rätt  besvarad (grönt R).

 

ÅRSKORT

Denna avdelning skiljer sig genom att vi använder 13 spelkort  (ess-kung). Det första har här bara värdet av 1. Vartefter vi  tar oss genom kortserien stiger värdet på korten och därmed  poängen. Eftersom ess endast betyder 1, så har kungen det  högsta värdet (13). Du svarar på frågorna genom att trycka på  tangent-bordets F1-F4.  
 
Frågorna i slutet av serien är inte nödvändigtsvis svårare,  men har givetvis större betydelse. Du behöver 70 poäng (av 91  möjliga), för ett kanon-resultat. Hur du ligger till, visas nedtill. Frågorna här är blandade, och kan handla om vad som  helst.

 

MEMORIA

Här får du alla frågorna på en gång i en rad. Efter du  memorerat dem, trycker du på tangent-bordets UPP-pil för att  starta utfrågningen. Vid varje fråga får du ett mer eller  mindre kryptiskt ledord som hjälp. Svars-alternativen är här  4. I övrigt fungerar det som i avdelningen Sekel. Frågorna är  av skiftande karraktär, alltså inte uppdelade i ämnen.

 

ÄMNESVIS

Som namnet kanske antyder så är frågorna här uppdelade i ämnen.  För nuvarande Antikt, Flyg, Foto, Motorcyklar och Vinteros.  De tio alternativen är försedda med olika årtal. Ett är rätt svar till någon fråga i ronden. Oavsett om du svarar rätt  eller inte, så försvinner dessa inte. Så det gäller att komma  ihåg vilka man använt.  
 
Om du svarat rätt på föregående fråga kan du dock se i den  nedre raden (precis som i Sekel och Memoria). 

 

PYRAMID

Ny avdelning sedan version 3. Här snurrar man runt en pyramid. Tio frågor och svar är fördelade på dess fyra sidor. Av utrymmesskäl finns svaren (årtalen) upptill och frågorna nedtill. Två sidor får tre frågor, de övriga tre svar. Innan du klickat på vidarepilen (till nästa fråga), kan du ändra dina val om du kommer på att något var fel. Du får själv hålla reda på vilka frågor och svar som använts. Man kan använda dem flera gånger, men rätt svar på varje enskild fråga kan bara uppnås vid ett tillfälle. Och du har bara tio gånger på dig innan ronden är slut. Var svaret rätt, så markeras det med en pyramid visandes ett grönt R, i resultatraden.

 
Som tillägg till dessa avdelningar finns några kartor och en tillhörande berättelse med historisk anknytning.

 

Följande kan inträffa om man kör Windows-versionerna, i Linux med Wine HQ:
Animationerna vid start, resultatvisning samt när pyramiden roterar, kan hacka eller utebli. Detta påverkar inte programmets funktion, mera än rent kosmetiskt.

 

TILLBAKA
 
 

 ©Jan Lindström 2015-2023